KH-145 msn 9465 #06(© Kazak Ministry of Defense)

KH-145 msn 9465 #06(© Kazak Ministry of Defense)