KH-145 msn 9465 #06 (© Kazak Ministry of Defense)

KH-145 msn 9465 #06 (© Kazak Ministry of Defense)